Saturday, March 17, 2007

การบันทึกบัญชีการจ่ายเงินวิธีบันทึกบัญชี
1. เงินเดือนและค่าจ้าง1.1 เมื่อจ่ายเงินเดือนและเงินช่วยเหลือบุตร ให้ข้าราชการ 1.1.1 กรณีไม่เป็นสมาชิก กบข.
ใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย- หลักฐานการจ่ายเงินเดือน ใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไป
สมุดรายวันเงินจ่ายบัญชีแยกประเภททะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงินทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ สมุดรายวันทั่วไปบัญชีแยกประเภท
เดบิต เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ เครดิต เงินฝากธนาคารในงบประมาณ / เงินสด เดบิต เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เครดิต ภาษีหักส่งล่วงหน้า
1.1.2 กรณีเป็นสมาชิกกบข.เมื่อได้รับใบแจ้งการเดบิตบัญชีจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารกรุงไทย
ใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย- ใบแจ้งการเดบิตบัญชี
สมุดรายวันเงินจ่าย บัญชีแยกประเภททะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงินทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ
เดบิต เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ เครดิต เงินฝากธนาคารในงบประมาณ
1.2 เมื่อจ่ายค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว และเงินช่วยเหลือบุตรให้ลูกจ้างประจำ
ใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย หลักฐานการจ่ายค่าจ้าง ใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไป
สมุดรายวันเงินจ่ายบัญชีแยกประเภททะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงินทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ สมุดรายวันทั่วไปบัญชีแยกประเภท
เดบิต เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ เครดิต เงินฝากธนาคารในงบประมาณ / เงินสด เดบิต เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว เครดิต ภาษีหักส่งล่วงหน้า
1.2.1 เมื่อหักเงินสมทบเข้ากองทุน กสจ. หรือ กองทุนประกันสังคม
ใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไป
สมุดรายวันทั่วไปบัญชีแยกประเภททะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน
เดบิต เงินเดือน / ค่าจ้างประจำ เครดิต เงินรับฝาก (กสจ.หรือประกันสังคม)
1.2.2 เมื่อจ่ายเงินสมทบให้ กสจ. หรือกองทุนประกันสังคม
ใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย- ใบเสร็จรับเงินจากบุคคลภายนอก
สมุดรายวันเงินจ่ายบัญชีแยกประเภททะเบียนคุมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ
เดบิต เงินรับฝาก (กสจ.หรือประกันสังคม) ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ/ค่าตอบแทน เครดิต เงินฝากธนาคารในงบประมาณ
1.2.3 กรณีทางราชการหักเงินสหกรณ์ หรือ เงินประเภทอื่นจากเงินเดือน / ค่าจ้าง
ใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไป
สมุดรายวันทั่วไปบัญชีแยกประเภททะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน
เดบิต เงินเดือนและค่าจ้างประจำ เครดิต เงินรับฝาก (สหกรณ์ / ระบุประเภท)
1.2.4 เมื่อจ่ายเงินที่หักจากเงินเดือน / ค่าจ้าง ของข้าราชการ / ลูกจ้างให้สหกรณ์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย- ใบเสร็จรับเงินของบุคคลภายนอก - ใบสำคัญรับเงิน
สมุดรายวันเงินจ่าย บัญชีแยกประเภท
เดบิต เงินรับฝาก (สหกรณ์/ระบุประเภท) เครดิต เงินฝากธนาคารในงบประมาณ


2. บำเหน็จบำนาญเมื่อจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญให้ข้าราชการบำนาญหรือผู้รับเงิน
ใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย- หลักฐานการจ่ายเงิน ใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไป
สมุดรายวันเงินจ่ายบัญชีแยกประเภททะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน สมุดรายวันทั่วไปบัญชีแยกประเภท
เดบิต ค่าใช้จ่ายบำเหน็จ/ค่าใช้จ่ายบำนาญ เครดิต เงินสด / เงินฝากธนาคารในงบประมาณ เดบิต ค่าใช้จ่ายบำเหน็จ/ค่าใช้จ่ายบำนาญ เครดิต ภาษีหักส่งล่วงหน้า


3. เงินสวัสดิการ / ค่าตอบแทน- เมื่อได้รับใบขอเบิกเงินจากข้าราชการ/ ลูกจ้าง- เมื่อจ่ายเงินสวัสดิการ / ค่าตอบแทน
ใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไป- ใบขอเบิกเงิน ใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย- หลักฐานการจ่าย
สมุดรายวันทั่วไปบัญชีแยกประเภททะเบียนคุมหลักฐานขอเบิกทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายสวัสดิการ สมุดรายวันเงินจ่ายบัญชีแยกประเภททะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน
เดบิต ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ ค่าตอบแทน เครดิต ใบสำคัญค้างจ่ายเดบิต ใบสำคัญค้างจ่าย เครดิต เงินฝากธนาคาร / เงินสด


4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน- เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้จากบุคคลภายนอก - เมื่อจ่ายเงินให้บุคคลภายนอก - กรณีมีภาษีหักหน้าฎีกา - เมื่อจ่ายค่าสาธารณูปโภคโดยวางฎีกา - การจ่ายค่าโทรศัพท์โดยมีเงินอื่นสมทบ - เมื่อรับเงินสมทบจากข้าราชการหรือลูกจ้าง - เมื่อจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ - กรณีมีภาษีหน้าฎีกา
ใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไป- ใบแจ้งหนี้ ใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย- หลักฐานการจ่าย - ใบเสร็จรับเงินของบุคคลภายนอก - ใบสำคัญรับเงิน ใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไป ใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไป- คู่ฉบับฎีกาเงินงบประมาณ ใบสำคัญการลงบัญชีด้านรับ- สำเนาใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญการลงบัญชีด้านจ่าย- ใบเสร็จรับเงินของบุคคลภายนอก ใบสำคัญการลงบัญชีทั่วไป


สมุดรายวันทั่วไปบัญชีแยกประเภททะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก สมุดรายวันเงินจ่ายบัญชีแยกประเภททะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน สมุดรายวันทั่วไปบัญชีแยกประเภท สมุดรายวันทั่วไปบัญชีแยกประเภททะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน สมุดรายวันเงินรับบัญชีแยกประเภทสมุดรายวันเงินจ่ายบัญชีแยกประเภททะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน สมุดรายวันทั่วไปบัญชีแยกประเภท
เดบิต ค่าใช้จ่าย (ระบุประเภท) เครดิต เจ้าหนี้ เดบิต เจ้าหนี้ เครดิต เงินฝากธนาคารในงบประมาณ เดบิต เจ้าหนี้ เครดิต ภาษีหักส่งล่วงหน้าเดบิต เจ้าหนี้ เครดิต รายได้จากงบประมาณงบดำเนินงาน เดบิต เงินสด เครดิต ค่าสาธารณูปโภค เดบิต เจ้าหนี้ เครดิต เงินสด/เงินฝากธนาคารในงบประมาณเดบิต เจ้าหนี้ เครดิต ภาษีหักส่งล่วงหน้า
http://www.cgd.go.th/library/knowledge/e-learning/e_book/e_book05_2_4.html

No comments: